၁ နဲ႔ င၊ ပ နဲ႔ ဂ

for post2

ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ကၽြန္ေတာ္က (၁) နဲ႔ (င)၊ (ပ) နဲ႔ (ဂ) လာေပးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ လာေပးတဲ့ဟာကုိ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ၾကည္ၾကည္ ျဖဴျဖဴ နဲ႔ လက္ခံလုိက္ပါတယ္။ ေစာေစာစီးစီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာထားခ်င္တာက ကၽြန္ေတာ္ဆုိတာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ့္ကို အဲဒီ (၁) နဲ႔ (င)၊ (ပ) နဲ႔ (ဂ) လာေပးတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္က ေပးတဲ့သူပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ လက္ခံယူထားတဲ့ သူပါ။ ဒီေလာက္ဆုိရင္ ရွင္းလိမ့္မယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ့္ကုိ (၁) နဲ႔ (င)၊ (ပ) နဲ႔ (ဂ) လာေပးရင္း (၁) ဟာ (၁) ျဖစ္ေၾကာင္း၊ (င) ဟာ (င) ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ကၽြန္ေတာ္ ေျပာတဲ့စကားကုိ (၁) ဟာ (၁) ျဖစ္ေၾကာင္း၊ (င) ဟာ (င) ျဖစ္ေၾကာင္း လက္ခံခဲ့ပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ့္ကုိ (ပ) ဟာ (ပ) ျဖစ္ေၾကာင္း၊ (ဂ) ဟာ (ဂ) ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္ေျပာပါတယ္။ အဲဒီ ကၽြန္ေတာ္ေျပာတဲ့စကားကုိ ကၽြန္ေတာ္က (ပ) ဟာ (ပ) ျဖစ္ေၾကာင္း၊ (ဂ) ဟာ (ဂ) ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္မံလက္ခံလုိက္ပါတယ္။ အဲဒါကုိ ကၽြန္ေတာ္က သူေျပာတဲ့ (၁) ဟာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ (င) ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူေျပာတဲ့ (င) ဟာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ (၁) ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ရွင္းျပပါတယ္။ အဲဒါကုိ ကၽြန္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ေျပာတဲ့ (၁) ဟာလည္း ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ (၁) ပဲ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္ေျပာတဲ့ (င) ဟာလည္း ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ (င) ပဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ေျပာလုိက္ပါတယ္။ အဲဒါကုိ ကၽြန္ေတာ္က မဟုတ္ေၾကာင္း သူေျပာခ်င္တာက သူေျပာတဲ့ (၁) ဟာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ (င) ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူေျပာတဲ့ (င) ဟာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ (၁) ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူေျပာတဲ့ (ပ) ဟာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ (ဂ) ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူေျပာတဲ့ (ဂ) ဟာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ (ပ) ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ရွင္းျပပါတယ္။ အဲဒီလုိ ကၽြန္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေျပာလာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က …

ကၽြန္ေတာ္ေျပာတဲ့ (၁) ဟာလည္း ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ (၁) ပဲ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္ေျပာတဲ့ (င) ဟာလည္း ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ (င) ပဲ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္ေျပာတဲ့ (ပ) ဟာလည္း ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ (ပ) ပဲ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္ေျပာတဲ့ (ဂ) ဟာလည္း ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ (ဂ) ပဲ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘာမွ စိတ္၀န္းကြဲစရာ မလုိေၾကာင္း ျပန္လည္ ရွင္းျပလုိက္ပါတယ္။ အဲဒါကို ကၽြန္ေတာ္က သူေျပာတဲ့ (၁) ဟာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ (င) ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူေျပာတဲ့ (င) ဟာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ (၁) ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူေျပာတဲ့ (ပ) ဟာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ (ဂ) ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူေျပာတဲ့ (ဂ) ဟာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ (ပ) ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ လက္ခံရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဲဒါကို လက္မခံရင္ ကၽြန္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေပးထားတဲ့ (၁) နဲ႔ (င)၊ (ပ) နဲ႔ (ဂ) ျပန္ယူသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ျခိမ္းေျခာက္လာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ကၽြန္ေတာ့္ဆီက အေခ်ာင္ရထားတဲ့ (၁) နဲ႔ (င)၊ (ပ) နဲ႔ (ဂ) ကို ျပန္ေပးဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္တဲ့ အတြက္၊ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ဒုတိယအၾကိမ္ ကၽြန္ေတာ့္ဘက္ကေန ကၽြန္ေတာ္ေျပာတဲ့ (၁) ဟာလည္း ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ (၁) ပဲ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္ေျပာတဲ့ (င) ဟာလည္း ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ (င) ပဲ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္ေျပာတဲ့ (ပ) ဟာလည္း ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ (ပ) ပဲ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္ေျပာတဲ့ (ဂ) ဟာလည္း ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ (ဂ) ပဲ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျပာျပႏွစ္သိမ့္လုိက္ပါတယ္။ အဲဒါကို ကၽြန္ေတာ္က၊ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ဂုတ္ကုိကုိင္ၿပီး သူေျပာတဲ့ (၁) ဟာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ (င) ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူေျပာတဲ့ (င) ဟာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ (၁) ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူေျပာတဲ့ (ပ) ဟာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ (ဂ) ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူေျပာတဲ့ (ဂ) ဟာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ (ပ) ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္မံျငင္းဆုိပါတယ္။ အဲဒါကုိ အေ၀းတစ္ေနရာကေန ၾကည့္ရင္း စပ္စပ္စုစု အနီးအနားေရာက္လာတဲ့ ေန႔အိပ္မက္ရယ္၊ ေရႊျမန္မာရယ္၊ မုိးထက္အိမ္ရယ္၊ အခ်စ္မဲ့ဂစ္တာရယ္ က ကၽြန္ေတာ့္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ အျငင္းပြားမႈကုိ ေျဖရွင္းေပးလုိက္ပါတယ္။ (အေဟးေဟး…….. ဆက္တဂ္လုိက္ပါၿပီ)။

Comments

comments

4 comments on “၁ နဲ႔ င၊ ပ နဲ႔ ဂ”

  1. ကြ်န္ေတာ္ကလည္း ကြ်န္ေတာ့္ကုိ ၁ နဲ႔ င လာေပးျပီးေၾကာင္း ထုိ႔ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္က တဂ္ျပီးသား ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကုိေဇာက္ အဲ မွားလုိ႔ ကိုေဇာ့ခသတ္စသတ္ အေနနဲ႔ ကြ်န္ေတာ့္ကို ဆက္တဂ္လုိ႔မရပါေၾကာင္းကုိ ကြ်န္ေတာ္မွ စိတ္မေကာင္းျခင္းမ်ားစြာျဖင့္ ေျပာၾကားလုိပါေၾကာင္း… 😀

  2. အား……………..ကၽြန္ေတာ့္ကိုနာမည္ဖ်က္ေနတာဘဲ..ဂါး…. အဟင့္.. ဂ်ီးေဒၚ..အားေနပုံရတယ္.. တဂ္ပို႔စ္ျမန္ျမန္ေရးေပး.. အခုလို ကၽြန္ေတာ္ကတဂ္တဲ့ပို႔စ္ကို ေရးေပးတဲ့ ကၽြန္ေတာ္ၾကီး ကိုzoxကို အထူးေက်းဇူးတဂ္ရွိပါတယ္..ဟဲဟဲ

  3. ဒီကၽြန္ေတာ္နဲ႕ ဟုိကၽြန္ေတာ္ကလည္း ဆုံမွဆုံတတ္ပေလ.. ေန႕အိပ္မက္က ကၽြန္မဆုိေတာ႕.. သိပ္မဆုိင္ဘူးနဲ႕တူတယ္.. ဟုိဟာက ျပႆနာလာေျဖရွင္းတာမဟုတ္ဘူး.. မက္စရာအိပ္မက္ဘာရွိလဲ လာေခ်ာင္းတာ.. 😛

  4. အိမ္ says:

    တားတိတာက အဲဒီစာလုံးေတြက မ်က္ေစ့စစ္ရင္ ဖတ္ရတဲ့ စာလုံးေတြပါ ခင္ညာ။

Comments are closed.